Deze website wordt beheerd door H. Vandousselaere bvba

 

Onze contactgegevens zijn: Markt 20, 8610 Kortemark

Tel 051 57 59 90, info@kantoorvandousselaere.be

 

We zijn erkend bij het FSMA onder het nummer 020335 A-cB

Ons ondernemingsnummer is BE 0439.599.842

 

Hierna genoemd Kantoor Vandousselaere en heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die wij - kantoor Vandousselaere - aanbieden, ondermeer wat betreft onze activiteit van bankagent en onze werkzaamheden als verzekeringstussenpersoon:

 

A. Geen garantie op volledigheid en juistheid

De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve  waarde zonder enige verbintenis.. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

 

Kantoor Vandousselaere geeft evenwel geen enkele garantie wat betreft de accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties of de websites waarnaar zij een link leggen. Hoewel de inhoud van deze site met de grootste aandacht werd vastgelegd, biedt de verstrekte informatie evenmin enige garantie in het kader van de actualiteit ervan. De verstrekte informatie is immers onderhevig aan de regelmatige actualisering vanwege onze partners. De informatie op deze site kan verouderd zijn en derhalve niet meer overeenstemmen met de actuele toestand. De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten. De informatie kan op elk moment gewijzigd, verbeterd en/of veranderd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten.

Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod met betrekking tot een bankproduct of een verzekeringsproduct moet u zich steeds wenden tot het kantoor Vandousselaere.

 

B. Afstand van aansprakelijkheid

In geen geval kunnen wij of onze partners aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit een beslissing die genomen wordt of een actie die ondernomen wordt op basis van de verstrekte informatie, of voorkomend uit een bezoek van deze site. Evenmin kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit de onmogelijkheid tot toegang tot de site.

 

Wij stellen als Crelan bankagent informatie op deze website ter beschikking met betrekking tot bankverrichtingen, bankproducten en beleggingen bij Crelan NV. Alle informatie aangaande verzekeringen die op deze website wordt opgenomen houdt geen verband met onze hoedanigheid van Crelan bankagent maar behoort to het doomein van onze activiteiten inzake verzekeringsbemiddeling. Hiervoor treden wij op als verzekeringstussenpersoon.

 

C. Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. Kantoor Vandousselaere draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Kantoor Vandousselaere biedt bovendien geen enkele garantie voor de betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site informatie verstrekt.

 

U kunt kantoor Vandousselaere niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge:

- de op basis van hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten;

- het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks;

- de consultatie van de via hyperlink bezochte websites.

 

D. Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

 

E. Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De dienst- en productinformatie die kantoor Vandousselaere verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiërien of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website.

 

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij kantoor Vandousselaere, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verbonden.

 

F. Privacy

Wanneer u in het kader van deze site persoonsgegevens aan ons overmaakt, zullen deze verwerkt worden conform de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U heeft voor alle gegevens die op u betrekking hebben het recht op inzage, verbetering en verwijdering, zoals de wet het voorziet. U heeft op ieder moment, gratis en op eenvoudig verzoek, het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing doeleinden. Om dit recht uit te oefenenen, kan u zich via e-mail wenden tot de contactpersoon van deze site. Voor meer infomatie wordt u uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register, bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel, België. Door het louter overmaken van uw gegevens via een formulier, machtigt u ons om uw persoonsgegevens te verwerken en ze te gebruiken in het kader van intern beheer. Onder 'intern beheer' wordt onder meer begrepen de administrie van het cliënteel, het beheer van orders, de leveringen, de facturatie, de diensten, het opvolgen van de solvabiliteit, alsmede de marketing en de persoonsgerichte publiciteit. In geval van gebruik door ons van uw gegevens (bijvoorbeeld uw e-mailadres) voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht op ieder moment, zonder kosten en zonder enige vereiste verrechtvaardiging, u te verzetten tegen dit gebuik van uw gegevens. Het vrijwillig online ter beschikking stellen van uw persoonsgegevens gebeurt op uw eigen risico.

 

G. toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Veurne, België.

 

Ombudsman in Finciële Geschillen

Koning Albert II-laan 8 bus 2

1000 Brussel

Tel. 02 545 77 70

Fax.  02 545 77 79

e-mail: ombudsman@ombudsfin.be

Website: www.ombudsfin.be

 

Ombudsman van de Verzekeringen

De Meeûssquare 35

1000 Brussel

Tel.  02 547 58 71

Fax. 02 547 59 75

e-mail: info@ombudsman.as

Website: www.ombudsman.as